duitsplus

taalonderwijs

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van taalinstituut Duits plus, gevestigd te Deventer, zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, cursussen en overeenkomsten zoals vermeld in artikel 3. Taalinstituut Duits plus is ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Enschede onder nummer 08180630
Artikel 1 - Definitie
a) Duits plus
·         taalinstituut Duits plus is een onderdeel van Ladega Financial Consultancy BV, gevestigd te Deventer
b) Opdrachtgever
·         opdrachtgever is elk bedrijf, instelling of privé persoon die met Duits plus in onderhandeling is over een opdracht of met Duits plus een contract heeft gesloten.
c) Opdracht
·         de opdracht is de vraag aan Duits plus om het verzorgen van een cursus of les Duits
·         de opdracht is het aanleveren van lesmateriaal door Duits plus
d) Cursus
·         een door Duits plus verzorgde cursus. Een cursus kan bestaan uit een of meerdere bijeenkomsten. De cursus kan worden gegeven aan een privé persoon, een groep of een bedrijf.
e) Cursist / Deelnemer
·         de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever opgegeven persoon of groep.
f) Aanmelding / Inschrijving
·         overeenkomst om onderwijs te ontvangen
g) Lesmateriaal
·         lesmateriaal dat voor de uitvoering van een cursus wordt gebruikt.
Artikel 2 – Algemene activiteiten
Duits plus is een taalinstituut dat taalcursussen Duits geeft in opdracht van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden van taalinstituut Duits plus zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten door Duits plus. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden aanvaarden opdrachtnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Duits plus zijn overeengekomen.
Artikel 4 – Inschrijving, offertes en tot stand komen van overeenkomsten
Algemene aanbiedingen en algemene prijsopgaven zijn vrijblijvend. Inschrijvingen, offertes en overeenkomsten zijn pas bindend nadat Duits plus de opdracht heeft aanvaard en schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 5 – Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen in een opdracht kunnen wijzigingen in de prijs of levertijd tot gevolg hebben.
Artikel 6 – Verloop cursus
Duits plus kan niet garanderen dat de deelnemer de cursus met succes zal afronden. Taalinstituut Duits plus heeft het recht deelnemers die door hun gedrag een ordelijk verloop van de cursus verhinderen van de cursus uit te sluiten. De deelnemer is dan nog steeds het cursusgeld verschuldigd en heeft geen recht op terugbetaling.
De deelnemer / cursist dient op tijd bij de afgesproken locatie te zijn. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Duits plus is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 7 – Betaling
Betalingen dienen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Per betalingsherinnering worden 15,- Euro in rekening gebracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van taalinstituut Duits plus is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit.
Duits plus aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade aan eigendommen van deelnemers of 0pdrachtgevers.
Artikel 9 - Garantie en verantwoordelijkheid (Bereiken van niveau)
Duits plus kan geen minimaal eindniveau van taalvaardigheid na het afronden van een cursus garanderen aangezien dit ondermeer afhankelijk is van de inspanning en intellect van de cursist.
Artikel 10 – Annuleren
10.1 Duits plusheeft altijd het recht een Cursus te annuleren en/of een Aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor een individuele Cursus is bij annulering vóór de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Bij alle andere Cursussen is bij een annulering tot twee weken vóór de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding verschuldigd.
10.3 Bij een Bedrijfscursus of een individuele Cursus kan een les tot vijf respectievelijk twee werkdagen vóór de geplande datum zonder verdere kosten een tijdseenheid worden verschoven. Bij annulering binnen de gestelde termijn vervalt de betreffende les zonder recht op compensatie. Tenzij anders overeengekomen dient de gehele Cursus te zijn afgerond binnen een periode van twee maal de oorspronkelijk vastgestelde doorlooptijd vanaf de eerste overeengekomen lesbijeenkomst, met een maximum van één jaar.
10.5 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden.

Artikel 11 – Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van Duits plus een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Duits plus in dat geval naar rato terugbetalen, onder aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Duits plus reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.
Indien de overmacht een bepaalde Cursusbijeenkomst betreft, zal Duits plus voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele Cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 12 – Ontbinding
Duits plus kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Duits plus bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Duits plus rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding

Artikel 13  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Duits plus gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zutphen, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat Duits plus zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.